Vogelwaarnemingen op De Kievit 2022

jaar 2022 2021 2020

waarneming(en) = wa 35 33 27
mogelijk broedend = mb 4 6 6
waarschijnlijk broedend =
wb 2 2 2
zeker broedend = zb 15 18 14
wintergast = wi 3 2 3

totaal per jaar 59 61 52
voortschrijdend totaal 116 116 113

vogels rode lijst   10 9
Rode lijst in 2017 gewijzigd
aalscholver wa wa
beflijster
blauwborst
blauwe kiekendief
blauwe reiger wa wa wa
boerenzwaluw wa wa wa
bokje
bonte vliegenvanger
boomklever
boomkruiper mb mb mb
boomvalk
bosrietzanger
bosruiter
bosuil
braamsluiper
brandgans   wa
bruine kiekendief
buizerd wa wa wa
ekster wa zb zb
fazant wa wa
fitis zb zb zb
fuut zb zb zb
gaai wa wa wa
gierzwaluw wa wa wa
goudhaan   wi wi
goudvink
grasmus
graspieper
grauwe gans wa wa wa
grauwe vliegenvanger   mb mb
groene specht wa wa wa
groenling wa wa wa
groenpootruiter
grote barmsijs
grote bonte specht wa mb mb
grote canadese gans   wa
grote gele kwikstaart
grote zilverreiger wa wa wa
grutto
halsbandparkiet wa   wa

heggenmus wa wa
holenduif wa wa
houtsnip
huismus
huiszwaluw wa wa wa
houtduif zb zb zb
keep
kerkuil
kievit
kauw zb zb zb
kleine mantelmeeuw
kneu
kleine karekiet wa zb wa
koekoek wa wa wa
kokmeeuw wa wa
knobbelzwaan zb zb zb
koolmees zb zb zb
koperwiek
krakeend wa wa
kramsvogel wi   wi
kuifeend wa wa wa
matkop
meerkoet zb zb zb
nijlgans   wa wa
oeverloper
oeverzwaluw
ooievaar wa   wa
merel zb zb zb
purperreiger wa   wa
putter wa wa wa
ransuil
rietgors wa
rietzanger   wa
ringmus zb zb zb
pimpelmees zb zb zb
rode wouw   wa
roek wa
roodborst zb zb zb
scholekster   wa
slobeend
smient wi   wi
snor
sperwer wa
spotvogel mb mb wa
spreeuw wa zb wa
staartmees mb mb mb
stormmeeuw   wa wa
tafeleend
sijs wi wi
tjiftjaf wb wb wb
torenvalk wa wa wa
tuinfluiter     wa
turkse tortel zb zb zb
valkparkiet

Reacties zijn gesloten.