Nieuwsbrief december 2022

Nieuwsbrief december 2022

Het is alweer enige tijd geleden dat u onze laatste nieuwsbrief ontving. Wij praten u graag bij
over wat er het afgelopen jaar gebeurd is.
In dit eerste min of meer post-corona jaar is de animo voor de NME-excursies nog niet op het
niveau van daarvoor. Daarnaast hebben we ook te maken met de problemen die de scholen
hebben om voldoende leerkrachten voor de klassen te krijgen (en te houden), waardoor er nog
wel eens een excursie ter elfder ure is afgezegd. Hierbij komt dan ook nog dat ook binnen
onze groep van NME-begeleiders de beschikbaarheid dit seizoen wat te wensen overliet; dit
door diverse omstandigheden.
Feit blijft dat we komend seizoen hopen op meer animo van de scholen voor deze gratis
excursies en dat we weer een poging doen om onze groep begeleiders iets aan te vullen, zodat
we makkelijker een ruimere planning kunnen opstellen met enkele reserve data.
De excursies die wel gewoon door zijn gegaan hebben zoals gewoonlijk weer tot veel
enthousiasme geleid bij de kinderen, en daarom blijft het ook zo leuk om te doen.
Op het gebied van het onderhoud van het Groot Groen op het Kievit-terrein (alles behalve het
tuingedeelte rond de huisjes) is er dit afgelopen seizoen ook weer veel werk verzet. In het zeer
vroege voorjaar is de boomgaard fors gesnoeid en de singel uitgedund. Begin maart is tijdens
de twee werkdagen van NLdoet de moestuin van nieuwe planken voorzien en is op de
uitbreiding de beplanting aangevuld en het nodige gesnoeid. Meteen is daar ook een nieuwe
houtril neergezet om het snoeiafval keurig in op te bergen. Het is mooi dat we met dit soort
dagen een beroep kunnen doen op extra vrijwilligers van buitenaf.
Gedurende het jaar is er veel tijd gestoken in het verwijderen van ongewenste begroeiing op
de uitbreiding. Zo zijn er heel wat kruiwagens vol met akkerdistel en ridderzuring uit de
bodem verwijderd, in de hoop dat de vegetatie nu wat meer variatie zal laten zien. Ook blijft
het continu verwijderen van jonge elzen-, berken- en wilgenzaailingen in het grasland een
terugkerend punt van aandacht. De Crassulaproblematiek hebben we aardig onder controle en
hier en daar bijtijds een paar plukken weghalen houdt onze sloten hiervan vrij.
Maar heb je het ene probleem onder controle, dan dient het volgende zich al weer aan. En dat
zijn nu de invasieve exotische rivierkreeftjes, die ook volop gedijen in onze sloten en plassen.
Naast het feit dat ze de oevers ondermijnen met hun gangen vreten ze ook zo'n beetje alles op
wat los en vast zit. De populatie Krabbenscheer in onze sloot was dit jaar geheel verdwenen,
evenals het altijd aanwezige Kikkerbeet. Maar niet alleen de waterplanten hebben hiervan te
lijden, ook de hoeveelheid kikkerdril was dit jaar minimaal, met als gevolg dat er bijna geen
kikkervisjes te vinden waren. Waar mogelijk proberen we de kreeftjes te verwijderen, maar ze
vermeerderen zich zo snel dat dat dweilen met de kraan open is.
Het eilandje is dit voorjaar kaalgevreten door een aantal nestelende ganzen, die ook nog eens
een dikke laag mest hebben achtergelaten. Het resultaat was dat er slechts een enkele orchidee
heeft gebloeid en we komend voorjaar het eilandje ganzenvrij hopen te houden d.m.v. het
plaatsen van schapengaas.
De diversiteit aan mooie bloemen lijkt iets terug te lopen, met name de rietorchissen hebben
het moeilijk. Het kan zijn dat het uitzonderlijke weer van dit jaar er debet aan is.
Tijdens de natuurwerkdagen, begin november, is met hulp van een aantal dappere vrijwilligers

van buitenaf onze waterhuishouding op het oude grasland verbeterd. De omliggende sloten
zijn grondig geschoond (handmatig met sloothaak en baggerbeugel) en de greppels zijn fors
uitgediept. We hopen nu, met de huidige droge zomers, toch voldoende vocht in het grasland
te kunnen vasthouden.
De zonnepanelen hebben de afgelopen zomer ruim voldoende stroom geleverd om vrijwel alle
maaiwerk elektrisch te kunnen doen. Ook is er een accu-kettingzaag en een accu-bosmaaier
aangeschaft. Alle machines kunnen werken op dezelfde accu’s.
Er zijn plannen om met behulp van een financiële bijdrage van de Ronde Tafel in Woerden
een vogel uitkijkpunt te realiseren. Deze zou moeten komen achter de kikkerpoel, zodat zowel
het oude als het nieuwe terrein bekeken kan worden. Momenteel is er nog overleg gaande met
de gemeente om hiervoor toestemming te krijgen.
De illegale doorgang vanaf het Dijkgraafpad is afgesloten, omdat regelmatig bezoekers met
honden vanaf die kant op ons terrein kwamen. Bij de enige toegang vanaf de Hollandse kade
zijn de toegangsregels aangegeven, o.a. dat het terrein niet met honden betreden mag worden.
De kippen raken dan namelijk helemaal in paniek.
Het stenen gereedschap schuurtje verkeert in slechte staat en ook de daggelderswoningen
hebben het nodige onderhoud nodig. Momenteel wordt onderzocht hoe deze problemen het
best aangepakt kunnen worden.
De bezoekdagen zijn dit jaar weer goed bezocht. Het blijkt wel dat het thema van de
bezoekdag bepalend is voor het aantal bezoekers. Zo wordt de bezoekdag over paddenstoelen
altijd zeer goed bezocht. In 2023 willen we weer een bezoekdag over uilen organiseren,
waarbij er uilenballen kunnen worden uitgepluisd. Vanwege Corona is dit in 2022 niet
doorgegaan. De bezoekdag over bijen zal volgend jaar waarschijnlijk door een andere imkers
worden gepresenteerd. Dit jaar hebben we  jongere opvolgers gevonden voor het beheer
van onze bijenvolken.
Voor 2023 zijn de volgende bezoekdagen reeds bekend:
26 februari: uilen; braakballen uitpluizen.
16 april: vogel excursie(let op datum kan veranderen).
Mei: slootjes excursie.
De Kievit heeft de status van ANBI-instelling en de inkomsten bestaan uitsluitend uit giften.
Giften zijn aftrekbaar voor de belasting, mits je boven een drempelbedrag uitkomt. Als je
vastlegt dat je minimaal voor 5 jaar een bijdrage wilt doen dan kan het gehele bedrag
afgetrokken worden van de belasting. De Kievit kan hierbij behulpzaam zijn, zie hiervoor de
website.
Wij verzenden deze brief het liefst per mail. Indien u deze brief niet per mail krijgt vragen wij
u uw mailadres via ko.kleijn@planet.nl op te geven.
Het bestuur van de Kievit wenst iedereen een goed en gezond 2023. Wij doen ons best om
dit unieke stukje Harmelen zo mooi mogelijk te houden.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van Stichting de Kievit

secretariaat: stichting de Kievit, Oudeland 29, 3481 GB Harmelen
KvK Utrecht nr. 41185684 – Bankrekening IBAN: NL24RABO0325318514

Reacties zijn gesloten.