Inventarisatie vogels op de Kievit.

 • jaar                                           2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
  waarneming(en) = wa                34  35      33        27    17         25   27
  mogelijk broedend = mb             3    4        6        6         7          6    9
  waarschijnlijk broedend = wb    4     2       2         2       2          2     3
  zeker broedend = zb                     15    15    18        14     15        15    12
  wintergast = wi                               2       3     2          3      2          2    3
  totaal per jaar                                  58  59     61        52    43       50  54
  voortschrijdend totaal                   117 116      116     113   113     113  113
  vogels rode lijst                               11     9 1      0        9      5        6      6
  Rode lijst in 2017 gewijzigd
  aalscholver wa wa wa wa
  beflijster
  blauwborst
  blauwe kiekendief
  blauwe reiger wa wa wa wa wa wa wa
  boerenzwaluw wa wa wa wa wa wa wa
  bokje
  bonte vliegenvanger
  boomklever
  boomkruiper wb mb mb mb mb mb mb
  boomvalk
  bosrietzanger wa
  bosruiter
  bosuil
  braamsluiper wa
  brandgans wa
  bruine kiekendief
  buizerd wa wa wa wa wa wa wa
  ekster wa wa zb zb zb zb zb
  fazant wa wa wa wa wa
  fitis zb zb zb zb zb mb mb
  fuut zb zb zb zb zb wa
  gaai wa wa wa wa wa wa wa
  gierzwaluw wa wa wa wa wa wa
  goudhaan wi wi wi wi wa
  goudvink
  grasmus
  graspieper
  grauwe gans wb wa wa wa wa wa wa
  grauwe vliegenvanger mb mb mb mb
  groene specht wa wa wa wa wa wa wa
  groenling wa wa wa wa wa wa wa
  groenpootruiter
  grote barmsijs
  grote bonte specht wa wa mb mb mb mb mb
  grote canadese gans w
 • keep
  kerkuil
  kievit
  kauw zb zb zb zb zb zb wa
  kleine karekiet wa wa zb wa mb
  kleine mantelmeeuw
  kneu
  knobbelzwaan zb zb zb zb zb zb zb
  koekoek wa wa wa wa wa wa wa
  kokmeeuw wa wa wa wa
  koolmees zb zb zb zb zb zb zb
  koperwiek wi
  krakeend wa wa wa wa wa
  kramsvogel wi wi wi wi wi
  kuifeend wa wa wa wa wa wa wa
  matkop
  meerkoet zb zb zb zb zb zb zb
  merel zb zb zb zb zb zb zb
  nijlgans wa wa wa
  oeverloper
  oeverzwaluw
  ooievaar wa wa wa wa wa
  pimpelmees zb zb zb zb zb zb zb
  purperreiger wa wa
  putter wa wa wa wa wa wa wa
  ransuil wa
  rietgors wa wa
  rietzanger wa
  ringmus zb zb zb zb zb zb zb
  rode wouw wa
  roek wa wa
  roodborst zb zb zb zb zb zb wb
  scholekster wa
  slobeend
  smient wi wi wi wa
  snor
  sperwer wa wa wa wa wa
  spotvogel zb mb mb wa
  spreeuw wa wa zb wa wa wa mb
  staartmees bm mb mb mb mb zb mb
  stormmeeuw wa wa wa
  sijs wi wi wi
  tafeleend
  tjiftjaf wb wb wb wb wb wb wb
  torenvalk wa wa wa wa wa wa wa
  tuinfluiter wa
  turkse tortel zb zb zb zb zb zb
  valkparkiet
  velduil
  vink wb wb wb wb wb wb wb
  visdief wa wa wa
  vuurgoudhaan
  waterhoen wa wa wa wa wa wa mb
  waterral
  watersnip wa wa
 • witte kwikstaart wa wa wa
  woudaap wa
  ijsvogel wa wa wa wa
  zanglijster wa wa wa wa wa
  zilvermeeuw
  zomertaling wa
  zwarte kraai mb mb mb mb mb zb mb
  zwarte mees
  zwarte roodstaart
  zwartko

Reacties zijn gesloten.